Thursday, June 14, 2012

อนุโมทนาบุญกับผู้ทำบุญหนังสือ


    เมื่อทราบว่าใครทำบุญหนังสือ หรือ ทราบว่า มีึการจัดกลุ่มจัดคณะจัดพิมพ์ หนังสือทำบุญ ก็อย่ารีรอ รีบอนุโมทนาไปเลย ทำทันทีที่ทราบ

  ขออำนาจบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระโพธิ์สัตว์เจ้า พระอรหันต์ทุกๆ พระองค์ หลวงปู่หลวงพ่อทุกๆ องค์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุกชาติภพ  ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ เมตตาสงเคราะห์   
            
         ขอให้ปาฏิหารย์จงเกิดแก่ทุกๆ ท่าน ตลอดถึงครอบครัว ให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงคุณแห่ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เห็นถึงกำลังจิตศรัทธา และอานิสงส์แห่งการคิดดี พูดดี ทำดี ด้วยเถิด    
      
         และด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้ ขออานิสงส์ผลบุญ ให้ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้และวันข้างหน้า และที่แม้แต่จะเริ่มคิดก็ขอให้เป็นบุญส่งผลให้ ทุกท่านและครอบครัว  สมปราถนาทุกประการ ในฉับพลันทันใด
                       
        ขอพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าทุกองค์ พระอริยสงฆ์ทุกองค์ ครูบาอาจารย์ทุกท่านจงบังเกิด กับท่านและครอบครัวด้วย เถิด   
      
        ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิ์สัตว์เจ้า พระอรหันต์ และพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆ พระองค์ บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำมาในทุกชาติทุกภพ จนถึงปัจจุบันนี้ ขอรวมกุศลผลบุญทั้งหมดนี้ และขอให้อานิสงส์บุญนี้แม้ตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำบุญ ส่งผลให้ ทุกๆ ท่าน   
      
        จงชนะความขัดข้องทั้งปวง ด้วยอำนาจบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์    
        ขอจงหลุดพ้นจากหนี้สิน หนี้กรรม หนี้ทุกข์ ทั้งหมดทั้งปวง โดยฉับพลันทันใด    
      
        ขอให้มีความคล่องตัวในทุกๆ ด้าน  ขอให้สุขสมปราถนาในทุกๆ สิ่งที่หวัง ขอให้พ้นจากเหตุเภทภัย คนพาล พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ใครหวังทางธรรมแบบไหน ขอให้สมปราถนาแบบนั้น หวังพุทธภูมิก็ขอให้ถึง หวังนิพพานก็ขอให้ถึง ถ้ายังไม่ถึงเพียงใด ขอคำว่า ไม่มี ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ ไม่เหลือ ไม่พอ ไม่สำเร็จ คำว่าอุปสรรค ยากจน อด ยาก อยาก หม่นหมอง ลำบาก ท้อแท้ พ่ายแพ้ จงอย่ามี แก่ท่านทั้งหลายด้วย เทอญ 

คำอนุโมทนานี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากข้อมูลเดิมที่อ่านพบในอินเตอร์เนต
การทำความรู้สึก หรือ กล่าวทำนองนี้ เป็นบุญประเภทหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ เป็นบุญที่ทำได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท แต่ได้บุญเต็มๆ  คือ รู้สึกได้เอง จิตเบา ใจเบา

หมายเหตุ - หากท่านได้บอกต่อคำอธิษฐานนี้แก่คนในครอบครัว หรือคนอื่นๆ ก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติธรรมทาน และได้บุญเต็มๆ เช่นกัน