เกี่ยวกับเรา

พิมพ์หนังสือทำบุญย่อมได้บุญใหญ่
หนังสือทำบุญและเรื่องในหนังสือทำบุญ เกิดจากความคิดว่า "หนังสือทำบุญที่แท้จริงเป็นอย่างไร" หลังจากนั้นจึงหาหนังสือ ยืมจากห้องสมุดบ้าง ยืมเพื่อนบ้าง ซื้อมาเองบ้าง จับเนื้อหาเทียบดูแล้ว พบในเบื้องต้นว่า บางเรื่องถูกต้องตามพระไตรปิฎก บางเรื่องถูกครึ่งผิดครึ่ง บางเรื่องแม้จะอ้าง "บุญ" แต่เป็นบุญที่พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้แต่อย่างใด เป็นบุญจัดตั้งขึ้นมาเองภายหลัง

ก็เลยเกิดความคิดว่า เอางี้ดีกว่า เมื่อนำหนังสือมาเทียบกันแล้วพบความจริงอย่างไร ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทำบุญแบบพุทธก็จะนำมาเขียนบันทึกไว้แจกกันอ่านในบรรดามิตรสหายผู้สนใจธัมมะธัมโม นอกจากนี้การได้นมัสการพระอาจารย์หลายต่อหลายรูปท่านได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อยากนำมาแบ่งปัน บางครั้งการได้อ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ ก็ย้อนกลับมาพบข้อผิดพลาดของตนเอง และอยากแชร์ให้สหายธรรมในสังสารวัฏได้ทราบ เผื่อว่า จะได้แง่คิด ได้แรงบันดาลใจในทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้บุญรักษาทุกท่าน และเจริญในธรรมะแท้ของพระพุทธองค์ยิ่งๆ ขึ้นไป

"บอกอและชาวคณะหนังสือทำบุญ"