Thursday, June 14, 2012

ทำบุญ ได้บุญตามเป้า
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.

             พระผู้มีพระภาคทรงรับอัชเฌสนาโดย
ดุษณีภาพ และแล้วทรงชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์
เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา
 แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ.หลังจากนั้น 
เวรัญชพราหมณ์สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉัน
อันประณีตในนิเวศน์ของตนโดยผ่านราตรีนั้นแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระ
ภาคว่า ถึงเวลาแล้ว ท่านพระโคดม ภัตตาหารเสร็จ
แล้ว.

             ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ*ดำเนินไป
สู่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์ ครั้นถึงแล้ว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์ จึงเวรัญชพราหมณ์อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนีย*โภชนียาหารอันประณีต
ด้วยมือของตนจนให้ห้ามภัตรแล้ว ได้ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาค ผู้เสวยเสร็จทรงนำพระหัตถ์ออก
จากบาตรแล้วให้ทรงครอง และถวายผ้าคู่ให้ภิกษุครอง รูปละสำรับ จึงพระองค์ทรงชี้แจงให้เวรัญช
พราหมณ์เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ 


ครั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองท่าปยาคะ ไม่ทรงแวะเมืองโสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมืองกัณณกุชชะ ทรงข้ามแม่น้ำคงคาที่เมืองท่าปยาคะ เสด็จพระพุทธดำเนินถึงพระนครพาราณสี ครั้นพระองค์ประทับอยู่ที่พระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีนั้นแล้ว ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น.


ผู้ถวายหนังสือทำบุญคงสรุปได้ว่า


  • เวลาทำบุญแต่ละครั้งมักเห็นเจ้าภาพ "ยุ่ง" เหมือนลิงโดนกะปิ ไม่มีเวลาเจริญบุญกุศล ปิติปราโมทย์ในระดับลึกก็เลยไม่อาจสัมผัสได้ ถ้าดูจากเรื่องข้างบน เจ้าภาพตั้งเป้าไว้เลยว่า เจริญบุญแล้ว ยังต้องได้ปิติปราโมทย์ด้วย