Monday, July 9, 2012

นาบุญ ทำบุญแล้วได้บุญ

นาบุญ


 หนังสือทำบุญ เปิดพระไตรปิฎกอ่าน พบเรื่องน่าสนใจเรื่องนาบุญ จึงคัดมาฝาก

...เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ก็เพราะเหตุที่ ส่วนแห่งกิเลสนั้นๆ อันภิกษุนั้นสละได้แล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละเสียแล้ว สละคืนแล้ว เธอย่อมได้ความรู้แจ้งอรรถ ย่อมได้ความรู้แจ้งธรรม ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่า 

เราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า เราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส อันแน่วแน่ในพระธรรม เราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ และเพราะ ส่วนแห่งกิเลสนั้นๆ อันเราสละได้แล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละเสียแล้ว สละคืนแล้ว ดังนี้ เมื่อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อม ได้เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น...

ถ้ารู้จักเลือกนาบุญ รู้ว่านาบุญที่ดีเป็นอย่างไร ก็ย่อมได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก่อนทำก็ได้บุญ กำลังทำก็ได้บุญ ทำเสร็จแล้วก็ได้บุญ