Wednesday, July 25, 2012

เรื่องในหนังสือทำบุญ

หนังสือทำบุญมีเรื่อง เรื่องในหนังสือทำบุญนี่แหละที่ทำให้ใครต่อใครกูลีกูจอ ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ ไม่รู้จักเหนํดเหนื่อย เรื่องในหนังสือทำบุญเป็นอย่างไร โปรดติดตามย่อหน้าต่อไป

ในหนังสือทำบุญมีเรื่องอย่างที่กล่าวแล้ว บางเรื่องเกี่ยวกับคน บางเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศล บางเรื่องเกี่ยวกับบาปกรรม บางเรื่องเกี่ยวกับนิทาน บางเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิต

"นโม" ใน หนังสือทำบุญ  หนังสือทำบุญโดยเฉพาะหนังสือสวดมนต์ มี นโม ให้เห็นอยู่ทั่วไป เป็นคำคำเดียวที่ทำให้การสวดเริ่มต้นได้

พูดถึงนโม วันนี้ไม่ต้องการชวนท่านทั้งหลายมานั่งนับ นโม ในเจ็ดตำนาน และสิบสองตำนานแน่นอน เพราะว่า ไม่รู้จะนับไปทำไม

ทว่าเรื่องที่น่าพูดวันนี้ คือ นโม มีที่มาหลายแห่ง มีเรื่องประกอบหลายเรื่อง ตำนานว่า แต่ก่อนไม่มีใครเขาสวด นโม อย่างทุกวันนี้ แต่มีเหตุเหลือเชื่อเกิดขึ้น

เมื่อมีบุคคลสำคัญจากภพภูมิที่ต่างกัน เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์อย่างแรงกล้า จึงกล่าวออกมาคนละคำ คนละคำเท่านั้น

จึงกลายเป็น นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ดังปรากฎในปัจจุบัน.หนังสือทำบุญ
thailand wooden image (Photo credit: FriskoDude)

Enhanced by Zemanta