Tuesday, January 29, 2013

ทำบุญให้ทาน ได้อะไร (แม้ไม่หวัง)

หนังสือทำบุญ-012
หนังสือทำบุญ ว่าด้วยทานมัย คือ การตั้งใจให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นความสุข ยังความชื่นอกชื่นใจแก่ผู้รับ ผู้ให้ย่อมได้รับอานิสงส์ตามกฎแห่งกรรมดังนี้
 • เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ทั้งโลกิยทรัพย์ และอริยทรัพย์
 • เป็นที่ตั้งของโภคทรัพย์ทั้งปวง 
 • ได้รับความสุขใจ สำราญใจ เบิกบาน 
 • เป็นที่รักของคนหมู่มาก ตลอดถึงเทวดา
 • ผูกไมตรีผู้อื่นไว้ได้ และยิ่งแน่แฟ้นมากขึ้น 
 • มีเสน่ห์ คนทั่วไปนับถือ 
 • เป็นที่คบหาของคนดี 
 • เข้ากับสังคมอื่นได้ง่าย เป็นที่ไว้วางใจ 
 • มีบุคลิกองอาจ สง่าผ่าเผย 
 • มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี เป็นที่กล่าวขานไม่่จบไม่สิ้น
 • ตายแล้วเกิดในสุคติภูมิ
ทำบุญทำทานแต่ละครั้งจึงมีความหมายกับชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า